TASARIM MERKEZİ KURULABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR:

 • Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
 • Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması
 • Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Tasarım Personeli

Tasarımcı

 • Mühendislik
 • Mimarlık
 • Tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya
 • Tasarım alanlarından lisansüstü mezunu

Teknisyen

Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokulları’nın;

 • Tasarım
 • Teknik
 • Fen
 • Sağlık

programlarından mezun

Destek Personeli: Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)

Tasarım Projesi

Tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve tasarımcı tarafından yürütülen proje

Tasarım Faaliyeti

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü

Tasarım Faaliyeti

Sanayi Alanları veya Sanayi Dışı Alanlar:

Nace Rev 2 Faaliyet Kodları

 • Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
 • Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
 • 74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
 • Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

Vergi İndirimi

Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Sigorta Primi Desteği

Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Doktora % 95
Yüksek Lisans % 90
Temel Bilimler
Yüksek Lisans % 95
Lisans % 90
Diğer % 80

Tasarım ve destek personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları

Damga Vergisi İstisnası

Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip gibi amortismana tabi olmayan maddi kıymetler

Amortismanlar

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar

Personel Giderleri

Tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler (toplam tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere destek personeli

Genel Giderler

Kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye, sigorta giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

İşletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler (proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %50’sini geçmemek üzere)

Vergi, Resim ve Harçlar

Doğrudan tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar

Author

Write A Comment

vhvvnvnm