Araştırma Geliştirme HİBE İstihdam Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tümü Yatırım Teşvik

AR-GE MERKEZİ TEŞVİKLERİ

AR-GE MERKEZİ KURULABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR:

  • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 (30) Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması
  • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
  • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde  çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
  • Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
  • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir
  • yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Ar-Ge Personeli

Araştırmacı

-Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili projelerin       yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu

Teknisyen

-Meslek  Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının;

  • Tasarım
  • Teknik
  • Fen
  • Sağlık programlarından mezun

Destek Personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)

Ar-Ge Projesi

Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen proje

Ar-Ge Faaliyeti

Sistematik bir temelde yürütü̈len yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler

Vergi İndirimi

Ar-Ge Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Sigorta Primi Desteği

Ar-Ge personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Ar-Ge ve destek personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları

Doktora % 95
Yüksek Lisans % 90
Temel Bilimler
Yüksek Lisans % 95
Lisans % 90
Diğer % 80

Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun      kapsamında    yürütülen        Ar-Ge       ve        yenilik     projeleri  ile    ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip gibi amortismana tabi olmayan maddi kıymetler

Amortismanlar

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar

Personel Giderleri

Ar-Ge personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler (toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere destek personeli)

Genel Giderler

Kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye, sigorta giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

İşletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemeler (proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %50’sini geçmemek üzere)

Vergi, Resim ve Harçlar

Doğrudan        Ar-Ge,      yenilik     veya tasarım        faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar.

Sorularınız İçin